no-img
فایل پیک

دانلود رمان شکنجه گر من - فایل پیک


فایل پیک
اطلاعیه

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

دانلود رمان شکنجه گر من
zip
بازدید: 255
20 سپتامبر 2019

دانلود رمان شکنجه گر من


وارد اتاقم شدم و در رو محکم بهم کوبیدم. روي تخت نشستم و آرنجم رو روي زانوم گذاشتم و سرم رو توي دستم گرفتم. طبق معمول هر روز دعوا، کتک. حالم از این زندگی بهم می خورد.

کی میشد بمیرم و راحت بشم. دستم رو روي گونه ي متورمم گذاشتم. بدجور کوبیده بود توي صورتم. حالم از این مثلا بابا بهم می خورد.

چشم هام مدام پر خالی می شد. اما اجازه ي ریختن اشکام رو نمی دادم. حالم از این زندگی که خودم باعث و بانیش بودم بهم می خورد. روي تختم دراز کشیدم و سعی کردم به چیزي فکر کنم.با صداي زنگ گوشیم،با رخت از جام بلند شدم و گوشی رو برداشتم.

طبق معمول سارا بود.

دکمه ي اتصال رو فشار دادم و گوشی رو کنار گوشم گذاشتم و با صداي گرفته اي گفتم:بله.

-سلام تارا جان خوبی.
-سلام ممنون.
-چیزي شده؟
-نه چطور مگه؟
-آخه صدات گرفته است اتفاقی افتاده؟موضوعات :

درباره نویسنده

فرشته ظریف

فرشته ظریف هستم متولد 1377 به از فیلم های تخیلی خوشم میاد و دلم می خواد در زمان پیشرفت بشر باز هم باشم همیشه می تونید به من ایمیل بزنید

فرشته ظریف 125 نوشته در فایل پیک دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.