no-img
فایل پیک

بایگانی‌های دانلود رمان شکنجه گر من برای اندروید - فایل پیک


فایل پیک
اطلاعیه

مطالب

آرشیو بایگانی‌های دانلود رمان شکنجه گر من برای اندروید - فایل پیک
دانلود رمان شکنجه گر من

دانلود رمان شکنجه گر من


وارد اتاقم شدم و در رو محکم بهم کوبیدم. روي تخت نشستم و آرنجم رو روي زانوم گذاشتم و سرم رو توي دستم گرفتم. طبق معمول هر روز دعوا، کتک. حالم از این زندگی بهم می خورد. کی میشد بمیرم و راحت بشم. دستم رو روي گونه ي متورمم گذاشتم. بدجور کوبیده بود توي صورتم. حالم از این مثلا بابا بهم می خورد. چشم هام مدام پر خالی می شد. اما اجازه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / سپتامبر / 2019    بازدید : 269    نویسنده : فرشته ظریف